2012/13 Turkey Night

Thanks to Karen Thompson for taking the pictures