2014/15 Turkey Night

Thanks to Karen Thompson for taking the pictures