2015/16 Glenn Way Night

Thanks to Karen Thompson for taking the pictures